• B.O.W. Infos Sp. z o.o.

  ul. Reja 13/15
  81-874 Sopot

 • (58) 555 23 40
 • Pon - Pt : 08:00 - 16.00

Loading...
Usługi2019-12-07T14:11:50+00:00

Zapraszamy do współpracy:

 • Chciałbyś sprawdzić wiarygodność swojego potencjalnego klienta?

 • Nie masz czasu na bieżące monitorowanie należności?

 • Zauważyłeś, że Twoi kontrahenci coraz częściej przeciągają termin zapłaty?

 • Rośnie grupa klientów, którzy notorycznie spóźniają się z zapłatą w terminie?

 • Twoi dłużnicy nie reagują na próby polubownego wyjaśniania kwestii ich zadłużenia?

 • Masz dłużników, których sytuacja finansowa nie jest jasna i nie wiesz, jakie kroki podjąć?

 • Masz klientów, którzy nie uregulowali zaległości, a zbliża się termin przedawnienia niezapłaconych faktur?

 • Uważasz, że sprawę nierzetelnego kontrahenta należy przekazać do sądu, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
Nasze usługi:

Obsługujemy zarówno Klientów przekazujących nam do windykacji zlecenia masowe, jak też Klientów zlecających pojedyncze sprawy. Każde ze zleceń traktujemy indywidualnie, dostosowując rozwiązania do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Oferujemy Państwu pełen zakres usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami:

 • windykacja należności biznesowych B2B,
 • windykacja przedmiotów leasingu oraz zabezpieczenie rzeczowe,
 • windykacja należności konsumenckich B2C – także windykacja masowych pakietów wierzytelności,
 • monitoring należności bieżących,
 • postępowanie sądowe i egzekucyjne,
 • giełda wierzytelności,
 • obrót wierzytelnościami,
 • ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Możecie Państwo być pewni, iż zlecone nam zadanie potraktujemy indywidualnie, dostosowując rozwiązanie do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Do tej pory zaufaniem obdarzyło nas ponad 1000 firm różnych branż m.in. instytucje finansowe (banki, leasingi, ubezpieczenia) i korporacyjne, telekomunikacja i handel (duże, średnie, małe przedsiębiorstwa).


Windykacja:

Od 2005 r. w strukturach Biura Obsługi Wierzytelności INFOS funkcjonuje Contact Center, które dzięki swojemu dynamicznemu rozwojowi poprzez m.in. inwestycje w nowe technologie konkuruje w tej chwili z największymi centrami windykacyjnymi.

Naszymi atutami są:

– własny Print Room (bez outsourcingu usługi wysyłki korespondencji),
– dwie centrale telefoniczne (wirtualna i stacjonarna),
– Auto Dialer zainstalowany na naszym serwerze, zintegrowany z bazą danych,
– możliwość masowego wysyłania wiadomości SMS, e-mail oraz TTS,
– możliwość integracji naszego systemu z systemami naszych partnerów (zakończyliśmy projekt unijny „Integracja systemów B2B”),
– kompleksowy zestaw zabezpieczeń marki Fortinet,
– dostęp on line do systemu dla naszych Klientów, dzięki któremu mogą oni samodzielnie i przez całą dobę sprawdzać status zleconych spraw oraz generować zestawienia i raporty poprzez eksport danych do plików w programie Excel.

Contact Center zajmuje się monitoringiem płatności, windykacją masowych pakietów wierzytelności konsumenckich oraz biznesowych, a także telemarketingiem. Specjalizujemy się w obsłudze masowych pakietów wierzytelności z sektora bankowego, branży telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, operatorów telewizji cyfrowej, firm pożyczkowych.

Kadra zarządzająca CC posiada wieloletnie doświadczenie pracy w bankach, firmach windykacyjnych oraz centrach telefonicznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów oferujemy wachlarz usług umożliwiających skuteczną windykację należności na każdym etapie. Jednym z nich jest windykacja należności biznesowych.

Ogólnopolski zasięg działania naszej firmy pozwala na uniknięcie zbędnej zwłoki w nawiązaniu kontaktu z dłużnikiem. Nasze doświadczenie wskazuje, że windykacja terenowa jest wysoce skuteczną metodą działania, pozwala na bezpośrednie wywieranie wpływu na dłużnika oraz na rzeczywistą ocenę jego aktualnych możliwości finansowych.

Nawiązujemy kontakt z dłużnikami w możliwie najszybszy sposób, zawsze kontaktujemy się z osobami decyzyjnymi, a konieczna droga korespondencyjna z dłużnikiem jest tylko uzupełnieniem procesów windykacyjnych.

Zachowujemy indywidualne podejście do dłużnika, pozwalające na wykorzystywanie tylko adekwatnych sposobów w negocjacjach o zapłatę. Nasze działania koncentrujemy na uzyskaniu przewagi negocjacyjnej nad dłużnikami poprzez staranne dobieranie argumentów, rozpoznanie dotychczasowego przebiegu kontaktów obu stron i dokonanie oceny realności wstępnych deklaracji dłużników.

Procesy windykacyjne wzbogacamy o pozyskiwanie dokumentów urzędowych lub finansowych, które dodatkowo dyscyplinują dłużników oraz stanowią dodatkowe zabezpieczenie zapłaty, a często skracają i ułatwiają proces dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Są nimi:

– Pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z art.777k.p.c., weksel in blanco, poręczenie cywilne, pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości,
– Dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności (np. zastaw rejestrowy,przewłaszczenie na zabezpieczenie z datą pewną, cesja płatności od kontrahenta dłużnika tzw. cesja na zabezpieczenie, powierniczy przelew wierzytelności).

W sprawach spornych pośredniczymy również w zawarciu ugody z dłużnikiem, a w uzasadnionych przypadkach doprowadzeniu do kompensaty bądź zwrotu towaru.

W kontekście relacji biznesowych Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS postępuję zgodnie z zasadami transparentności i partnerstwa, które pozwalają lepiej rozumieć potrzeby Klientów i współpracować z nimi w sposób elastyczny.

Spółka posiada wdrożony certyfikat ISO 9001:2015.

Zakres działań:

– negocjujemy z dłużnikiem dobrowolne wydanie przedmiotów leasingu bądź stanowiących rzeczowe zabezpieczenie roszczeń Zleceniodawcy. Równolegle, na życzenie klienta, negocjujemy spłatę wierzytelności pieniężnych oraz kosztów przejęcia przedmiotów zabezpieczonych,
– ustalamy rzeczywiste miejsca przechowywania ruchomości przez dłużnika,
– zabezpieczamy i skutecznie przejmujemy od dłużników wszelkie rodzaje ruchomości, będące przedmiotem zabezpieczenia umów kredytowych, leasingu,
umów handlowych itp., w tym przedmioty nietypowe, ponadgabarytowe,
– na życzenie klienta dokonujemy wstępnego szacunku kosztów przejęcia, transportu, wyceny składowania i zbycia przewłaszczonych, bądź obciążonych zastawem ruchomości,
– organizujemy przechowanie przejętych przedmiotów we współpracy ze sprawdzonymi firmami z całej Polski,
– na życzenie klienta doprowadzamy do wyceny (w przypadku takiej konieczności dokonywanej przez biegłego rzeczoznawcę) oraz do sprzedaży (w drodze przetargu publicznego, bądź ofertowego).
– dążymy do minimalizacji kosztów ww. usług , współpracując ze sprawdzonymi firmami dokonującymi demontażu maszyn, linii technologicznych oraz świadczącymi specjalistyczny transport.


Monitoring:

B.O.W. INFOS w swojej bogatej ofercie posiada również usługę monitoringu należności.

Kontakt z kontrahentami naszych klientów podejmujemy przed zapadnięciem terminu wymagalności faktury. Celem jest zwrócenie uwagi, iż jest to potencjalnie dokument dłużny, który został wystawiony i należy przygotować środki, aby w niedługim czasie zapłacić za pobrany towar lub wykonaną usługę. Wczesny kontakt pozwala także na szybką reakcję w sytuacji, gdy kontrahent zgłosi brak faktury lub błędy w jej treści.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności reakcja na dług jest natychmiastowa, a ewentualne postępowanie windykacyjne rozpoczyna się w momencie, gdy jest duża szansa na to, że zakończy się ono sukcesem. Pozwala to uniknąć długich i kosztownych procesów sądowych.

W całym procesie bardzo ważną rolę odgrywają konsultanci prowadzący rozmowy z dłużnikami. Decydują oni o dalszym postępowaniu w sprawie, a ich zadaniem jest m.in. identyfikacja powodów powstania zadłużenia, weryfikacja danych teleadresowych, ewentualnie ustalenie innych danych kontaktowych, a przede wszystkim doprowadzenie do spłaty zadłużenia. Każda czynność jest odnotowywana w systemie tworząc historię kontaktów, z czego mogą być generowane raporty.

Korzyści usługi monitoringu należności:

– poprawa płynności finansowej firmy,
– wczesne wykrywanie nierzetelnych klientów,
– obniżenie kosztów obsługi należności,
– weryfikacja poprawności wystawionych dokumentów.

Czynności wykonywane w ramach monitoringu płatności:

– rozmowa telefoniczna (wszystkie rozmowy są rejestrowane z możliwością przedstawienia ich na życzenie klienta),
– weryfikacja danych teleadresowych,
– wysyłka SMS (indywidualne, indywidualne spersonalizowane, masowe),
– wysyłka wiadomości e-mail (indywidualne, indywidualne spersonalizowane, masowe),
– wysyłka monitów pisemnych (opcja monitoringu).

Procedura monitoringu budowana jest indywidualnie dla każdego klienta, zgodnie z jego wymaganiami oraz specyfiką danej branży.


Kancelaria prawna:

Dział Prawny BOW Infos utworzony został w 2005 r. i od tego czasu ustawicznie się rozwija. Dzisiaj tworzony jest przez zespół kilkunastu prawników, w skład którego wchodzą radcowie prawni, aplikanci radcowscy oraz prawnicy – praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży windykacyjnej. Skład personalny oraz podział obowiązków mający na celu koordynację działań sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych daje gwarancję działań szybkich i skutecznych. Nasi prawnicy, poprzez bezpośredni kontakt z Klientem, są w stanie zaproponować indywidualne rozwiązanie w każdej ze spraw, służą radą i pomocą w sprawach na różnym etapie windykacji, również polubownej.

Atutem postępowania sądowego prowadzonego za pośrednictwem Działu Prawnego Infos jest szybkość i rzetelność. Biorąc pod uwagę posiadaną dokumentację, oraz inne aspekty, takie jak wysokość prognozowanych kosztów sądowych, czy aspekt czasowy prowadzonych w danym trybie postępowań, wybierany jest optymalny w danej sytuacji wariant realizacji zlecenia. Podejmując się prowadzenia spraw sądowych dla naszych Klientów, staramy się tak koordynować działania, aby nie tylko uzyskać tytuł wykonawczy ale również doprowadzić do wyegzekwowania należności.

W przypadku pozytywnej rekomendacji pozwy składane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU).

Zaletami EPU są:
– zredukowane koszty sądowe i skarbowe,
– brak wymogu dołączania do pozwów dokumentacji procesowej,
– możliwość wysyłania wniosków egzekucyjnych drogą elektroniczną.

Przed skierowaniem sprawy do komornika pracownicy Działu Prawnego Infos poszukują informacji o stanie majątkowym dłużnika. Często, również na tym etapie, dokonywana jest spłata zadłużenia bądź zawierana jest ugoda, która pozwala uniknąć ponoszenia przez Wierzyciela wydatków w egzekucji.

Pracownicy Działu Prawnego aktywnie monitorują czynności komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne, sprawdzają czy i jak realizowane są składane w postępowaniu wnioski, kontrolują naliczane koszty i przede wszystkim wspomagają egzekucję poprzez dostarczanie komornikowi potrzebnych informacji. Lata pracy w branży zaowocowały siecią kontaktów i bazą współpracujących i sprawdzonych kancelarii komorniczych jak również wielce przydatną wiedzą odnoście praktyki działania komorników na terytorium całego kraju.
Giełda wierzytelności:

Na polskim rynku usług związanych z wierzytelnościami funkcjonuje około 1000 firm. Przedsiębiorcy zasypywani są w związku z tym ofertami z zakresu windykacji, natomiast żadna z nich nie oferuje rozwiązania systemowego, które mogłoby zarówno ostrzegać przedsiębiorców przed niesolidnymi kontrahentami jak i oferować pomoc przy rozwiązywaniu powstałych problemów.

Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS mające zaufanie wielu czołowych instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i podmiotów gospodarczych, starając się wypełnić tę lukę stworzyło ogólnodostępną, internetową Giełdę Długów INFOS . Proponujemy Państwu udział w jej tworzeniu.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW GIEŁDY DŁUGÓW INFOS:

– Bezpłatnie weryfikowanie kontrahentów pod kątem ich wiarygodności finansowej,
– Zgodna z prawem sprzedaż wierzytelności,
– Tworzenie korzystnego finansowo dla klienta systemu rozliczeń,dzięki kompensatom i potrąceniom,
– Odzyskiwanie należności korzystając z argumentu ujawnienia danych dłużnika,
– Dokonywanie racjonalnej oceny możliwości płatniczych dłużnika,
– Aktualność publikowanych informacji,
– Unikanie długotrwałych procedur sądowych i egzekucyjnych, związanych z windykacją długów.


Pieczęć prewencyjna:

Pieczęć prewencyjna to usługa pozwalająca zwiększyć dyscyplinę płatniczą kontrahentów.Faktury  z pieczęcią dają wyraźną informację, że w razie zaniechania
terminowej płatności sprawą zajmie się wyspecjalizowana firma windykacyjna. Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS Sp. z o.o. ma w swojej ofercie również
e-pieczęć prewencyjną, którą proponuje w dwóch wersjach językowych – polskim i angielskim.

Dzięki usłudze pieczęci (e-pieczęci) prewencyjnej niewielkim nakładem zwiększa się płynność finansową. Kontrahenci są bardziej zdyscyplinowani, a
posiadacz pieczęci oszczędza środki oraz czas na ewentualne dochodzenie swoich wierzytelności.


Ubezpieczenie kredytu kupieckiego:

Produkt ten jest ubezpieczeniem kredytu handlowego, czyli sprzedaży prowadzonej przez producentów i pośredników na warunkach kredytowych. Ubezpieczyciel chroni dostawców przed skutkami strat poniesionych z tytułu niewypłacalności odbiorców towarów i usług.

INFOS, współpracując z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S. A. z siedzibą w Sopocie, oferuje Państwu wysoce skuteczną i unikalną na rynku usługę w zarządzaniu wierzytelnościami. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu łączącemu w sobie proces windykacji z ubezpieczeniem należności proces minimalizacji ryzyka handlowego jest w pełni przez Państwa kontrolowany już od pierwszych dni wymagalności roszczenia.

Nasza propozycja to unikalna usługa, uwzględniająca wyjątkowe doświadczenie jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych oraz uznanej na rynku firmy windykacyjnej, która jest dla Państwa gwarantem nowego podejścia do ubezpieczenia kredytu kupieckiego.

Dodatkowo w ramach współpracy otrzymują Państwo na atrakcyjnych warunkach dostęp do wszelkich narzędzi windykacyjnych, takich jak monitoring należności, windykacja należności ubezpieczonych, raporty handlowe i gospodarcze, weryfikacja nowych kontrahentów, szkolenia z zakresu polityki zarządzania ryzykiem finansowym.

Dzięki ubezpieczeniu kredytu kupieckiego Kredytodawca:

– ma zapewnione pokrycie strat. Jest to gwarancja płynności, umożliwiająca uniknięcie finansowania kredytem bankowym przeterminowanych kredytów udzielanych odbiorcom.
– zwiększa konkurencyjność udzielanych kredytów; kredyt dzięki wysokiemu stopniowi zabezpieczenia, może być tańszy i udzielany na dłuższy okres
– ma możliwość zatrzymania „efektu domina”, czyli sytuacji, gdy niewypłacalność jednego dłużnika powoduje kłopoty finansowe jego kredytodawców i prowadzi do zachwiania pozycji kolejnych uczestników w obiegu kredytowym
– otrzymuje pomoc Ubezpieczyciela w ocenie ryzyka kredytowego, windykacji i egzekucji należności

Ponadto ubezpieczenie kredytu kupieckiego:

– jest dla firmy elementem zarządzania ryzykiem oraz narzędziem dyscyplinującym odbiorców
– umożliwia ograniczenie kosztów działalności przedsiębiorstwa
– prowadzi do wzrostu obrotów przy spadku zapotrzebowania na kredyt obrotowy
– zapobiega kumulacji ryzyka tj. zapewnia ochronę przed ponoszeniemskumulowanych strat z powodu braku płatności dłużników w jednym czasie, w jednym sektorze, lub kraju
– spłacona składka stanowi koszt uzyskania przychodu
– wypłata odszkodowania nie podlega opodatkowaniu.

Zadzwoń